Psychologia - studia jednolite magisterskie

Studia na kierunku psychologia trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra psychologii. Psychologia jest narzędziem rozumienia i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach stanowią podstawę zawodu psychologa, ale nie tylko, są przydatne w wielu innych obszarach, m.in.: pomoc medyczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, oświata i wychowanie.
Studia psychologiczne pozwalają nie tylko na nabywanie kompetencji zawodowych, lecz również rozwój osobisty.

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są po trzecim roku studiów:

  • psychologia kliniczna,
  • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
  • psychologia społeczna,
  • psychologia wspomagania rozwoju.

Każdy moduł specjalnościowy posiada swoje plany i programy studiów. Istotą specjalności jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

Psychologia kliniczna. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Psychologia społeczna. Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek     i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Doskonalone są umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.

Psychologia wspomagania rozwoju. Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie. Absolwent modułu posiada kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym w oparciu o wybrane metody wspomagania rozwoju. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych.

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec  III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Studenci kierunku psychologia mają możliwość uzyskania  przygotowania pedagogicznego w rozumieniu  §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego, realizowanego po III roku studiów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz