Wydział Psychologii

Historia

Uruchomienie studiów psychologicznych

W 1990 r. Zakład Psychologii przekształcono w Katedrę Psychologii. Ważnymi wydarzeniami w rozwoju Katedry były: zatrudnienie dr. hab. Henryka Gasiula (pracował w latach 1991-1999) oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie psychologii przez dr Barbarę Kaję (1992) oraz dra Janusza Trempałę (1993). Awans naukowy rodzimej kadry stanowił przełom w aspiracjach do kształcenia psychologów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Bydgoszczy.

Od roku 1993 podjęto w Katedrze Psychologii dyskusję nad możliwością utworzenia kierunku studiów psychologicznych. Spory dotyczyły następujących kwestii:

 • Czy w uczelni nieuniwersyteckiej można powołać kierunek psychologia?
 • Jaki powinien być profil kierunku – badania, dydaktyka, aplikacje?
 • Jakie są zasoby i braki kadrowe oraz jaką przyjąć strategię umożliwiającą powołanie kierunku i zapewnienie mu rozwoju, zwłaszcza w aspekcie badań, dobrej jakości nauczania i unikatowej specjalizacji?

W wyniku dyskusji przyjęto następujące założenia do dalszej pracy nad uruchomieniem kierunku studiów.

 • Nazwa uczelni nie może być podstawą do samoograniczenia. Kwestią podstawową jest rzeczywistość naukowo-dydaktyczna i wartościowa kadra naukowo-dydaktyczna.
 • Cechą wyróżniającą psychologię bydgoską powinien być profil rehabilitacyjny ze względu na istniejące w Bydgoszczy placówki lecznictwa i rehabilitacji oraz zasoby kadrowe.
 • Konieczne jest dalsze wzmocnienie kadry nauczycieli akademickich poprzez pozyskanie samodzielnych pracowników nauki.

Zamiar utworzenia studiów psychologicznych w Bydgoszczy zaakceptowały władze ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rektor Andrzej Tchorzewski powierzył funkcję organizatora nowego kierunku studiów dr. hab. Romanowi Ossowskiemu.

W 1994 roku z Katedry Psychologii wyłonił się zespół czterech katedr, których koordynatorem był dr hab. R. Ossowski: Katedra Psychologii Ogólnej i Klinicznej (dr hab. R. Ossowski), Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka (dr hab. J. Trempała), Katedra Patologii i Rozwoju Osobowości (dr hab. H. Gasiul, pracował w latach 1991-1999) oraz Katedra Psychologii Wychowawczej (dr hab. B. Kaja, pracowała do przejścia na emeryturę w roku 2013).

W rok później, w zespole katedr psychologicznych na pierwszym etacie rozpoczął  pracę dr hab. Edward Ćwiok (pracował w  latach 1995-2001), a także dr Bassam Aouil, który jako obcokrajowiec z tytułem doktora uzyskanym za granicą, zatrudniony został na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uzupełniono również skład kadrowy adiunktów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 29 grudnia 1995 r. zatwierdziło uchwałę Senatu o uruchomieniu 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. Pierwsza rekrutacja 45 osób w systemie studiów dziennych odbyła się w roku akademickim 1996/1997.

Studentom zaproponowano program studiów obejmujący 3 tys. godzin z możliwością wyboru trzech specjalności zawodowych: psychologia rehabilitacji, psychologia wychowawcza, zdrowie psychiczne.

Celem lepszej koordynacji badań, dydaktyki i zarządzania z dniem 1 czerwca 1996 roku powołano Instytut Psychologii z 6 zakładami:

 • Zakład Psychologii Klinicznej i Rehabilitacji
  dr hab. Roman Ossowski, prof. nadzw. WSP
 • Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
  dr hab. Janusz Trempała, prof. nadzw. WSP
 • Zakład Psychologii Wychowawczej
  dr hab. Barbara Kaja, prof. nadzw. WSP
 • Zakład Rozwoju i Patologii Człowieka
  dr hab. Henryk Gasiul, prof. nadzw. WSP
 • Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych
  dr hab. Edward Ćwiok, prof. nadzw. WSP
 • Zakład Psychologii Zaburzeń Mowy i Komunikacji Interpersonalnej
  prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek (pracował na drugim etacie w latach 1996-1999).

Kierownictwo Instytutu Psychologii powierzono Romanowi Ossowskiemu (kierował Instytutem w latach 1996-2009), a na zastępcę dyrektora Instytutu powołano Janusza Trempałę (był zastępcą w latach 1996-2003). Obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Janusz Trempała.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją:
20 lat Kształcenia Psychologów w Bydgoszczy (pobierz 4195 KB).