Wydział Psychologii

Mgr Magdalena Liberacka-Dwojak Najlepszą Absolwentką UKW!

Mgr Magdalena Liberacka-Dwojak Najlepszą Absolwentką UKW!

Najlepsza Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, mgr Magdalena Liberacka-Dwojak odebrała podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 nagrodę z rąk JM Rektora prof. dra hab. Jacka Woźnego.

Pani Magdalena ukończyła 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia uzyskując średnią z toku studiów: 4,78. Napisała pracę magisterską nt.: "Osobowość a fantazje seksualne wśród młodych dorosłych", którą obroniła z wynikiem bardzo dobrym.

Lista osiągnięć Najlepszej Absolwentki UKW jest długa, Pani Magdalena:

 • opublikowała artykuł w czasopiśmie "Seksuologia Polska";
 • uczestniczyła aktywnie i prezentowała referaty na 13 konferencjach naukowych (w tym w 3 międzynarodowych);
 • pomagała w organizacji 3 warsztatów oraz konferencji;
 • brała udział (w tym samodzielnie kierowała) w 7 projektach badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii WPiP;
 • ukończyła 7 szkoleń;
 • przeprowadziła 2 warsztaty;
 • uzyskała certyfikaty C1 z języka angielskiego i języka niemieckiego;
 • była aktywnym członkiem Studenckiego Koła Psychoterapii, w tym: brała udział w organizacji ogólnopolskich studenckich konferencji naukowych, spotkań dla studentów UKW z psychologami-praktykami, uczestniczyła w Sekcji Filmowej, brała udział w badaniach prowadzonych przez koło naukowe;
 • dwukrotnie uczestniczyła w programie opieki nad studentem zagranicznym Buddy Programme;
 • odbyła dziewięciomiesięczny staż wolontariacki w ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychicznych, Lękowych i Afektywnych Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy;
 • zrealizowała dwumiesięczny wolontariat na oddziale Neurologii Samodzielnego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy;
 • odbyła miesięczne praktyki dodatkowe (poza obowiązkowymi) na Dziale Terapeutycznym dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy.

Gratulujemy sukcesów i życzmy owocnej kariery naukowej oraz satysfakcji z podjętych w nowym roku akademickim studiów w Szkole Doktorskiej UKW!