Wydział Psychologii

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

W związku z realizacją projektu pt. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej (nr projektu 2017/25/B/HS6/00360) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii w Bydgoszczy ogłasza otwarty konkurs na przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN dla jednego psychologa, studenta studiów doktoranckich lub studenta czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich na  kierunku psychologia na okres 20 miesięcy (od 01.12.2019 do 30.07.2021).

Kryteria:

  • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań naukowych w zakresie psychologii poznawczej (szczególnie neuropsychologii poznawczej, poznawczego starzenia się i treningów funkcji poznawczych) udokumentowane publikacjami i/lub wystąpieniami konferencyjnymi (lub posterami)
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań z wykorzystaniem EEG, w tym udział w kursach, szkoleniach, seminariach dotyczących badań z wykorzystaniem EEG
  • Doświadczenie w prowadzeniu komputerowych badań i treningów funkcji poznawczych
  • Praktyczne umiejętności wykonywania analiz statystycznych z wykorzystaniem pakietu Statistica
  • Dobre ogólne umiejętności obsługi komputera
  • Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat mózgu w aspekcie normy i patologii oraz wiedzy na temat analizy danych neurofizjologicznych
  • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

Opis zadań:
Planowany jest aktywny udział stypendysty – psychologa w czterech zadaniach badawczych (zadania 4-7, okres 20 miesięcy). Będzie on odpowiedzialny za: rekrutację osób badanych; rozpowszechnianie informacji o możliwości udziału w projekcie – w ramach procedury rekrutacji; prowadzenie badań: ocenę funkcji poznawczych, pomiary EEG i treningi funkcji poznawczych.

Wysokość stypendium: 1050 zł/miesiąc

Dokumenty, potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów wraz z oświadczeniem o braku karalności należy złożyć do 29 listopada 2019 roku w Sekretariacie Wydziału Psychologii UKW, przy ul. Staffa 1.

Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie z dopiskiem „Konkurs – projekt pt. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej”.

Kierownikiem projektu jest: dr Ludmiła Zając-Lamparska.