Wydział Psychologii

Projekt: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Projekt: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Wniosek opracowany przez troje doktorantów z Katedry Psychologii Zdrowia Wydziału Psychologii
pod kierownictwem dr hab. Pawła Izdebskiego, prof. uczelni otrzymał finansowanie w ramach Programu PROM realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Program ten umożliwia wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i umożliwi nawiązanie i poszerzenie współpracy z dużymi ośrodkami badawczo-naukowymi poza granicami naszego kraju. Wysokość otrzymanego finansowania to 68 580 zł. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.