Wydział Psychologii

50 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Romana Ossowskiego!

50 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Romana Ossowskiego!

16 grudnia 2019 roku minęło 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Romana Ossowskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji zorganizowano spotkanie jubileuszowe, w którym uczestniczył JM Rektor, prof. dr hab. Jacek Woźny oraz pracownicy Wydziału Psychologii. 

Profesor Roman Ossowski jest dziś prawdziwą legendą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z uczelnią związany od początku jej istnienia, czyli od 1969 roku. Profesor jest specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej. Doktoryzował się jeszcze w latach 70. W 1983 roku uzyskał stopień dr. hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, natomiast w 2000 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

Jest twórcą kierunku psychologia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1996 – ówczesna WSP) i pierwszym dyrektorem Instytutu Psychologii  (w latach 1996–2009). Kierował także Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW.

Jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy pełnił funkcję prodziekana (1984–1987), a następnie dziekana Wydziału Pedagogiki (1987–1993). W latach 1997–2017 związany był również z  Akademią Medyczną w Bydgoszczy, późniejszym Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej CM. 30 stycznia 2018 roku Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w uznaniu zasług dla Uniwersytetu przyznał mu tytuł Honorowego Profesora UMK.

Jest ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie psychologii (od 2004), członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (w latach 1994–1997 i 2000–2002) oraz Zespołu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego ds. Oceny Jakości Kształcenia (1999–2002). Był też członkiem Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1995–1999) oraz ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. programów i podręczników (1999–2002).  

Główne zainteresowania badawcze Profesora Romana Ossowskiego koncentrują się wokół problematyki jakości życia, promocji zdrowia, profilaktyki i higieny życia oraz rehabilitacji. Jest pasjonatem aktywności ruchowej i zaangażowanego życia. Posiada w swoim dorobku naukowym 3 monografie, 2 podręczniki, 14 prac redakcyjnych oraz 136 artykułów. Jest promotorem 21 rozpraw doktorskich w dyscyplinach – psychologia, medycyna oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu. Uczestniczył jako recenzent w 33 postępowaniach habilitacyjnych oraz w 27 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Uczestniczy w składzie rad naukowych czasopism: Polskie Forum Psychologiczne, Przegląd Psychologiczny, Czasopismo Psychologiczne, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Health Psychology Report (red. nacz. Mariola Bidzan).

Za działalność naukową oraz organizacyjną otrzymał ośmiokrotnie Nagrodę Ministra. Ponadto w uznaniu osiągnięć otrzymał liczne odznaczenia państwowe i medale – m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasługi Gloria Artis, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wnosi niezaprzeczalny wkład do promocji zdrowia oraz profilaktyki społecznej na terenie regionu i miasta Bydgoszczy. Jest twórcą i współtwórcą wielu uniwersytetów trzeciego wieku w regionie oraz mieście Bydgoszczy, przewodniczącym Sejmiku Profilaktyki Zdrowotnej przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy, od 2006 r. Przewodniczącym Kapituły przy Prezydencie Miasta ds. Tytułu „Profilaktyk Roku”.

Za swoją działalność otrzymał odznaczenia i medale nadane przez władze miasta Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego nadana przez Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tytuł Profilaktyk Roku 2006 nadany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Tytuł Honorowy Profilaktyk Roku 2011,  Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy (nadany Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 marca 2012 r.), wyróżnienie Kobaltowy Pegaz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury za zasługi dla Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Medal  Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.