Wydział Psychologii

Prof. dr hab. Paweł Izdebski uzyskał tytuł profesora nauk społecznych Prof. dr hab. Paweł Izdebski uzyskał tytuł profesora nauk społecznych

Prof. dr hab. Paweł Izdebski uzyskał tytuł profesora nauk społecznych

W dniu 21 września 2020 roku pan prof. dr hab. Paweł Izdebski otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Profesor doktor habilitowany Paweł Izdebski studia wyższe odbył w latach 1977-1982 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk medycznych nadała mu w 1995 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Poznawcze, emocjonalne i behawioralne aspekty funkcjonowania człowieka po leczeniu choroby nowotworowej”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2008 Rada Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi”. Pracę zawodową Profesor Izdebski rozpoczął w Wojewódzkiej Poradni Odwykowej w Bydgoszczy. W latach 1985-1986 pracował w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy jako asystent, z kolei pracę naukową rozpoczął on w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (asystent, lata 1986-1995; adiunkt: 1995-2004, starszy wykładowca: 2004-2008). Od roku 2008 do chwili obecnej jest zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako profesor nadzwyczajny.

Profesor Paweł Izdebski opublikował 113 prac (w tym 17 publikacji indywidualnych). Dokonywał on także tłumaczeń monografii – przełożył na język polski m.in. Games people play Erica Berne’a. W swoim dorobku ma on 11 publikacji z Impact Factor (łączna wartość IF: 21,23). Był także kierownikiem czterech grantów (dla NCBR, Ministerstwa Zdrowia oraz dla dawnego KBN).

Główne kierunki działalności naukowej Profesora to psychologia uzależnień, psychoonkologia, psychologia zdrowia oraz gerontopsychologia. W pierwszym obszarze opublikował monografię, którą można uznać za pracę typu position statement, czyli próbę wprowadzenia nowego, syntetycznego rozumienia omawianych zjawisk, mechanizmów i podejścia do diagnozy i terapii. Jest ona najbardziej wszechstronnym przeglądem opublikowanym w języku polskim na temat teorii, prac empirycznych i narzędzi diagnostycznych dotyczących używania Internetu i gier komputerowych (zwłaszcza używania patologicznego). Profesor Izdebski jest twórcą bydgoskiej szkoły psychoonkologii. Oprócz prac własnych należy podkreślić zrealizowane pod kierunkiem Profesora Pawła Izdebskiego cztery prace doktorskie. Współpracując z profesor M. Graça Pereira ze School of Psychology, University of Minho (Portugalia) przeprowadził badanie, które dotyczyło oceny efektywności oddziaływania za pomocą przyjemnych zapachów u kobiet z rakiem piersi w trakcie chemioterapii i ocenę skutków tego oddziaływania na percepcję choroby, radzenie sobie ze stresem, funkcje wykonawcze, poziom kortyzolu, nasilenie objawów ubocznych i jakość życia.

W pracach z obszaru psychologii zdrowia Profesor podejmował problem aktywności fizycznej i radzenia sobie ze stresem. Prowadził on badania dotyczące związku między podejmowaniem aktywności fizycznej a zachowaniami zdrowotnymi w grupie młodych dorosłych oraz różnic w postrzeganiu pojęcia zdrowia i samoocenie stanu zdrowia. W innej pracy wraz z zespołem wykazał, że narzędzie do radzenia sobie ze stresem oparte na biofeedbacku może być korzystne dla młodych sportowców. Ponadto Profesor Paweł Izdebski opracował wraz zespołem trening z wykorzystaniem technologii wykorzystującej rzeczywistość wirtualną (virtual reality, VR) do stymulacji poznawczej osób starszych. Profesor Izdebski zajmował się także historią psychologii. Omówiony przez niego dorobek Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, Włodzimierza Szewczyka, Anieli Szycówny i Józefy Joteyko pozwala na poznanie tych postaci i ich myśli, które wpływały na rozwój psychologii w XX wieku. Oprócz tego przeprowadził wraz z różnymi zespołami adaptacje i walidacje wielu testów psychologicznych. Warto także podkreślić, że Profesor Paweł Izdebski uczestniczył w dwóch międzynarodowych projektach badawczych – w jednym jako kopromotor, a w drugim jako członek zespołu. Był on członkiem zespołu realizującego badanie International Situations Project. Projekt badawczy był realizowany w ramach współpracy z Davidem Funderem (Department of Psychology, University of California). Drugi zespół stanowił badanie prowadzone wspólnie z prof. M. Graca Pereira z Uniwersytetu de Minho w Portugalii. W pracach zespołowych prowadzonych w Polsce najczęściej zajmował się opracowaniem metodyki badań, nadzorem naukowym nad badaniami i analizą wyników. Większość badań zespołowych wynikała z jego inicjatywy.

Profesor pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy w latach 2016-2019. Od trzech lat jest Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Etyki, zaś wcześniej przez 8 lat był członkiem tej Komisji. Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto był on nagradzany przez Rektorów UKW i otrzymał Copernicus Prize od Polish Neuropsychological Society. Z kolei w roku 2015 dostał List Gratulacyjny od Prezydenta Miasta Bydgoszczy i został uhonorowany tytułem „Profilaktyk Roku”. W dorobku Profesora szczególnie ważna jest także Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku 2016 za projekt Gradys oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych, którego był kierownikiem.

Prywatnie Profesor Paweł Izdebski zajmuje się m.in. nauką języków obcych. Obecnie poznaje on podstawy języka chińskiego – do tej chwili opanował około 100 znaków, zaś – jak twierdzi – do podstawowego komunikowania się pozostało mu około trzech tysięcy. Poza tym Profesor uwielbia muzykę barokową oraz wyprawy rowerowe.