Wydział Psychologii

Wydział Psychologii

Studenci siedzący w okręgu na fotelach podczas zajęć

Nasi studenci kierunku Psychologia:

  • kształcą się w oparciu o program studiów oceniony jako zgodny międzynarodowymi standardami. Program ten uzyskał certyfikat EuroPsy (European Certificate in Psychology),
  • mają możliwość kontaktu z kadrą doświadczonych nauczycieli akademickich, których dorobek naukowy jest doceniany nie tylko w kraju, ale także za granicą,
  • mają dostęp do dobrej infrastruktury dydaktycznej (wyposażenie multimedialne sal i pracowni dydaktycznych; nieograniczony dostęp do zasobów Pracowni Testów Psychologicznych i zbiorów jedynej w Polsce północno-zachodniej Biblioteki Psychologicznej oraz elektronicznych baz bibliotecznych) oraz technologicznej (np. bezpłatny dostęp do Internetu, pakietu statystycznej analizy danych, aparatury do badań eksperymentalnych, w tym neuropsychologicznych i in.),
  • studiują w estetycznej i funkcjonalnej infrastrukturze materialnej (otoczony zielenią kompleks budynków w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • przebywają w przyjaznej atmosferze całej społeczności akademickiej tworzonej przez studentów, nauczycieli, administracji i absolwentów, którzy się znają, szanują i angażują w działania dla wspólnego dobra, niezależnie od przekonań, różnic etnicznych czy niesprawności fizycznej.

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są po trzecim roku studiów:

  • psychologia kliniczna – celem tego modułu jest zapoznanie studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają oni doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji,
  • psychologia zdrowia i rehabilitacji – celem tego modułu jest zapoznanie studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego,
  • psychologia społeczna – moduł ten przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Doskonalone są umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów,
  • psychologia wspomagania rozwoju - moduł ten przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi, edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się, wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, a także wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie. Absolwent modułu posiada kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym w oparciu o wybrane metody wspomagania rozwoju. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych.

Studenci kierunku Psychologia mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego, realizowanego po III roku studiów.

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w różnych sektorach administracji i gospodarki, usług i kultury, z powodzeniem podejmują samodzielną działalność gospodarczą, a także wygrywają konkursy o zatrudnienie w naszym Instytucie, kontynuując karierę naukową.

certyfikat European Certificate in Psycholog

Więcej informacji uzyskasz na stronie: rekrutacja.ukw.edu.pl