Wydział Psychologii

Psychologia - studia jednolite magisterskie

Studia na kierunku psychologia trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra psychologii. Psychologia jest narzędziem rozumienia i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach stanowią podstawę zawodu psychologa, ale nie tylko, są przydatne w wielu innych obszarach, m.in.: pomoc medyczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, oświata i wychowanie.
Studia psychologiczne pozwalają nie tylko na nabywanie kompetencji zawodowych, lecz również rozwój osobisty.

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są po trzecim roku studiów:

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia wspomagania rozwoju.

Studenci siedzący na auli podczas wykładu

Każdy moduł specjalnościowy posiada swoje plany i programy studiów. Istotą specjalności jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

Psychologia kliniczna. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Psychologia społeczna. Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek     i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Doskonalone są umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.

Psychologia wspomagania rozwoju. Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie. Absolwent modułu posiada kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym w oparciu o wybrane metody wspomagania rozwoju. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych.

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec  III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Studenci kierunku psychologia mają możliwość uzyskania  przygotowania pedagogicznego w rozumieniu  §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego, realizowanego po III roku studiów.

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na UKW:

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywa się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.
 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

Szczegółowe informacje na stronie: www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia jest przygotowany do diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia. Zna podstawy teoretyczne psychologii i posiada wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Potrafi krytycznie ocenić nabytą wiedzę i jest świadomy konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Przejawia wrażliwość  etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych.

Przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych, może także ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych.

Absolwent może podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, może kontynuować edukację na studiach III stopnia z psychologii.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • poradniach psychologicznych,
 • poradniach rodzinnych,
 • sądownictwie,
 • szkołach,
 • przedszkolach,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • szpitalach,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • więziennictwie,
 • policji,
 • mediach,
 • bankach,
 • w różnych sektorach administracji i gospodarki, usług i kultury.

CO DAJE STUDIOWANIE PSYCHOLOGII NA UKW?

Uniwersytet zapewnia wykształcenie wyższe, a to oznacza ogólną kulturę umysłową, szerokie spojrzenie na świat, samodzielność i krytyczność myślenia, umiejętność zdobywania wiedzy   i posługiwania się językiem rodzimym i przynajmniej jednym obcym. Psychologia należy do nauk społecznych. Absolwent posiada podstawowe wykształcenie w zakresie filozofii człowieka, socjologii i metodologii nauk. Ma opanowaną wiedzę na temat biologicznych i społecznych podstaw zachowania się człowieka. Zna gruntownie osiągnięcia współczesnej psychologii w zakresie teorii i badania procesów poznawczych, emocjonalno - motywacyjnych, wolicjonalno-decyzyjnych, osobowości i temperamentu także w ujęciu rozwojowym i psychopatologicznym. Ma orientację w zakresie głównych obszarów zastosowań psychologii – w odniesieniu do dzieci i osób dorosłych oraz grup społecznych. W toku studiów specjalnościowych (IV i V rok) w sposób pogłębiony nabywa kompetencje w zakresie badania funkcjonowania psychicznego i społecznego dzieci i dorosłych w różnych sytuacjach w zdrowiu lub chorobie, orzekania o ich zdolności uczenia się i rozwiązywania problemów, możliwości adaptacji do warunków środowiska. Absolwent posiada umiejętność kontaktu z ludźmi i rozumienia przyczyn oraz objawów zaburzeń w ich funkcjonowaniu.

Orientuje się w metodach pomocy psychologicznej (także on-line), zna podstawy teoretyczne poradnictwa i psychoterapii, wymogi etyczne ich stosowania. Legitymuje się stopniem naukowym magistra, co oznacza że pod opieką naukową profesora przygotował pracę badawczą, teoretyczno-empiryczną, zna podstawy metodologii badań naukowych w psychologii i jest przygotowany do studiów III stopnia (doktoranckich).

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia społecznego: ochronie zdrowia, oświacie, handlu, wojskowości opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi w zakładach karnych i wychowawczych, transporcie, administracji. W sposób podstawowy służą jednostce i grupie społecznej w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wymagających diagnozy psychologicznej i posłużenia się do ich rozwiązania (optymalizacji) środkami psychologicznymi.

Większość instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych zatrudniających psychologów domaga się od absolwentów uniwersytetu dodatkowych kwalifikacji związanych ze specyfiką miejsca pracy: w oświacie - dodatkowo przygotowania pedagogicznego, w psychiatrycznej opiece zdrowotnej - certyfikatu psychoterapeuty itp. W niektórych dziedzinach te uzupełniające kwalifikacje praktyczne muszą nabyć jeszcze w trakcie studiów, w niektórych dopiero po uzyskaniu dyplomu w trakcie specjalizacji zawodowej. Podjęcie pracy naukowo-dydaktycznej w uczelni wyższej wymaga ukończenia studiów doktoranckich.

Studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jednej z najmłodszych Uczelni typu uniwersyteckiego w Polsce mają walor dodatkowy: uczestnictwa w tworzeniu nowej instytucji naukowo-dydaktycznej i jej bardzo dynamicznym rozwoju. Rozwój ten powiązany jest z potrzebami regionu i wspomagany siecią tworzących się kontaktów naukowych krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rekrutacja.ukw.edu.pl.